[CVE-2017-5924] Yara 3.5.0 – Use after free #2

Słowo wstępu

Kolejny tydzień – kolejne use-after-free w Yarze 🙂

Dla osób które nie znają backgroundu lub chciałyby dowiedzieć się więcej o “moich” błędach w tym projekcie – odsyłam tutaj i tutaj.

Krótki opis podatności

Błąd znajdował się w wersji 3.5.0 (Git HEAD: 890c3f850293176c0e996a602ffa88b315f4e98f) – jest to commit naprawiający poprzednie use-after-free.

Biblioteka LibYara nie sprawdzała czy głębokość wyrażenia w regule Yara jest większa od zera – zakładała zawsze, że tak jest. Powodowało to oczywisty problem wyjścia poza zakres zaalokowanej pamięci w przypadku wartości mniejszych lub równych zero (stary, dobry Integer Underflow).

Problem widać wyraźnie w poniższym fragmencie pliku yara/libyara/grammar.y:

| _FOR_ for_expression error
   {
    compiler->loop_depth--;
    compiler->loop_identifier[compiler->loop_depth] = NULL;
}

Natomiast do samego użycia zwolnionej pamięci dochodziło w trakcie pracy destruktora w kompilatorze reguł. Za każdą iteracją pętli zwalniana była część pamięci wykraczająca poza obszar zarezerwowany do danego wyrażenia.

W pewnym momencie (w zależności od długości wyrażenia w regule Yara) dochodziło do sytuacji w której pamięć dla następnego wyrażenia została zwolniona, a destruktor próbował odczytać ją jako następny element w liście (zaznaczona poniżej linijka w pliku yara/libyara/compiler.c).

for (i = 0; i < compiler->file_name_stack_ptr; i++)
  yr_free(compiler->file_name_stack[i]);

 fixup = compiler->fixup_stack_head;

 while (fixup != NULL)
 {
  YR_FIXUP* next_fixup = fixup->next;
  yr_free(fixup);
  fixup = next_fixup;
 }
yr_free(compiler);

Log z ASAN:

==10220==ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x63100003c862 at pc 0x0000004ef7f5 bp 0x7ffc9082a5d0 sp 0x7ffc9082a5c8
READ of size 8 at 0x63100003c862 thread T0
  #0 0x4ef7f4 in yr_compiler_destroy XYZ/yara/libyara/compiler.c:165:35
  #1 0x4ede04 in main XYZ/yara/yara.c:1242:5
  #2 0x7f05302fa82f in __libc_start_main (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2082f)
  #3 0x41a408 in _start (/usr/local/bin/yara+0x41a408)

0x63100003c862 is located 98 bytes inside of 65536-byte region [0x63100003c800,0x63100004c800)
freed by thread T0 here:
  #0 0x4b88cb in __interceptor_free /home/development/llvm/3.9.0/final/llvm.src/projects/compiler-rt/lib/asan/asan_malloc_linux.cc:47:3
  #1 0x587ab3 in yr_arena_destroy XYZ/yara/libyara/arena.c:300:5
  #2 0x7f05302fa82f in __libc_start_main (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2082f)

previously allocated by thread T0 here:
  #0 0x4b8c1c in malloc /home/development/llvm/3.9.0/final/llvm.src/projects/compiler-rt/lib/asan/asan_malloc_linux.cc:64:3
  #1 0x58774f in _yr_arena_new_page XYZ/yara/libyara/arena.c:92:34
  #2 0x58774f in yr_arena_create XYZ/yara/libyara/arena.c:246

SUMMARY: AddressSanitizer: heap-use-after-free XYZ/yara/libyara/compiler.c:165:35 in yr_compiler_destroy
Shadow bytes around the buggy address:
 0x0c627ffff8b0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x0c627ffff8c0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x0c627ffff8d0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x0c627ffff8e0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
 0x0c627ffff8f0: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
=>0x0c627ffff900: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd[fd]fd fd fd
 0x0c627ffff910: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd
 0x0c627ffff920: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd
 0x0c627ffff930: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd
 0x0c627ffff940: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd
 0x0c627ffff950: fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd fd
Shadow byte legend (one shadow byte represents 8 application bytes):
 Addressable:      00
 Partially addressable: 01 02 03 04 05 06 07 
 Heap left redzone:    fa
 Heap right redzone:   fb
 Freed heap region:    fd
 Stack left redzone:   f1
 Stack mid redzone:    f2
 Stack right redzone:   f3
 Stack partial redzone:  f4
 Stack after return:   f5
 Stack use after scope:  f8
 Global redzone:     f9
 Global init order:    f6
 Poisoned by user:    f7
 Container overflow:   fc
 Array cookie:      ac
 Intra object redzone:  bb
 ASan internal:      fe
 Left alloca redzone:   ca
 Right alloca redzone:  cb
==10220==ABORTING

Issue #593 na GitHubie

Commit naprawiający: 7f02eca670f29c00a1d2c305e96febae6ce5d37b

CVE: CVE-2017-5924